Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


REGULAMIN Konkursu na najaktywniejsze koło SEP
W Oddziale Jeleniogórskim
(obowiązuje od 01.01.2006 roku)

Decyzją Zarządu Oddziału Jeleniogórskiego współzawodnictwo kół zostało zawieszone.


CEL I PRZEDMIOT


1.1. Celem konkursu jest uaktywnienie działalności oraz podniesienie na wyższy poziom pracy kół SEP, a w szczególności: • rozwijanie działalności naukowo – technicznej, • popularyzowanie techniki, • wdrażanie i inspirowanie postępu technicznego, • aktywne współdziałanie w realizacji ważnych dla gospodarki narodowej zadań, • kształtowanie współżycia towarzysko – koleżeńskiego, • rozwijanie form organizacyjnych w kole, • wymiana doświadczeń w pracy kół, • ukierunkowanie działalności w kołach.
1.2. Przedmiotem konkursu jest działalność merytoryczna i organizacyjna kół SEP, oparta o zadania statutowe SEP.
1.3. Konkurs ma wyłaniać najlepsze, najaktywniejsze i wszechstronnie pracujące koła w Oddziale.

2. WARUNKI I ZASADY


2.1. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie koła SEP Oddziału Jeleniogórskiego.
2.2. Konkurs jest konkursem kwartalnym, prowadzonym w podziale na dwie grupy i obejmuje działalność kół za okres od pierwszego do ostatniego dnia każdego kwartału. Podziału kół na grupy dokonuje dorocznie na wniosek Komisji Kół Prezydium Zarządu Oddziału. W 2006 roku • do grupy I zalicza się koła: PMPoland Jelenia Góra, EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze, ISPE Jelenia Góra, Elektrowni Turów Bogatynia, Filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, • do grupy II zalicza się koła: Polkopier Jelenia Góra, Rejonu Energetycznego Lubań, Rejonu Energetycznego Bolesławiec, Zespołu Szkół Karelma Piechowice, Zespołu Szkół Elektronicznych Jelenia Góra, Energetyków Przemysłowych.
2.3. Dodatkowo wyróżnia się koła, które za okres roczny uzyskają największą sumaryczną ilość punktów w prowadzonym konkursie kwartalnym. Warunkiem wyróżnienia koła za okres roczny jest udział w konkursie kwartalnym we wszystkich kwartałach danego roku oraz złożenie rocznego sprawozdania GUS w terminie do 15 stycznia roku następnego. O miejscu danego koła decyduje sumaryczna liczba punktów uzyskana prze koło za cztery kwartały.
2.4. Działalność kół jest oceniania na podstawie uzyskanej liczby punktów w ciągu kwartału w zakresie objętym tematyką konkursu.
2.5. Sposób obliczania ilości punktów w konkursie kwartalnym określony jest w formularzu sprawozdania do konkursu.
2.6. Kolejność miejsc w konkursie w każdej grupie ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez koła. Dla Koła Energetyków Przemysłowych, działającego w specyficznych warunkach komisja Kół przemnaża sumę punktów przez współczynnik, którego wielkość na każdy rok na wniosek Komisji Kół ustala Prezydium Zarządu Oddziału. W roku 2006 współczynnik ten wynosi 2.
2.7. Oceny wyników konkursu w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 3.1 dokonuje po upływie każdego kwartału działająca przy Zarządzie Oddziału komisja Kół, a wyniki zatwierdza Prezydium Zarządu Oddziału.
2.8. Wyróżnienie kół, o którym mowa w punkcie 2.3 następuje w oparciu o podsumowanie wyników za cztery kwartały, dokonane przez Przewodniczącego Komisji Kół po zatwierdzeniu przez Prezydium Zarządu Oddziału wyników za cztery kwartały danego roku.
2.9. W czwartym kwartale Komisja Kół typuje koła do eliminacji na najaktywniejsze koło w skali ogólnokrajowej zgodnie z regulaminem konkursu krajowego.

3. PODSTAWA OCENY DZIAŁALNOŚCI KÓŁ


3.1. Podstawowymi dokumentami oceny wyników są: • sprawozdanie wg wzoru GUS (tylko do oceny wyników rocznych), • sprawozdanie kwartalne z wyliczenia uzyskanych punktów w konkursie z częścią opisową.
3.2. Zarząd koła zobowiązany jest dostarczyć sprawozdanie w jednym egzemplarzu do Zarządu Oddziału w terminie do dnia 30-go miesiąca następnego po upływie kwartału, z tym jednak, że sprawozdanie za czwarty kwartał winno być dostarczone w terminie do 15 stycznia roku następnego. 3.3. Komisja Kół dokonuje oceny wyników do końca drugiego miesiąca po upływie kwartału.

4. NAGRODY


4.1. Dla koła, które w pierwszej lub drugiej grupie kół zajmie w konkursie pierwsze miejsce Prezydium Zarządu Oddziału przyznaje nagrodę w postaci pucharu przechodniego oraz dyplom. Mogą być również przyznane nagrody rzeczowe dla wyróżniających się członków danego koła. 4.2. Trzykrotne kolejne uzyskanie pierwszego miejsca w grupie uprawnia koło do otrzymania pucharu na własność. 4.3. Dla kół wyróżnionych w skali roku zgodnie z punktem 2.3. przyznaje się następujące nagrody: koła z grupy I i II, które zajmują miejsca I otrzymują dyplomy oraz nagrody pieniężne do dyspozycji koła. Wysokość nagród ustala każdorazowo Prezydium Zarządu Oddziału.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1. Anuluje się regulamin współzawodnictwa o tytuł najlepszego koła SEP z dnia 15 grudnia 1997 roku.
5.2. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału w dniu 19 grudnia 2005 roku.

Jelenia Góra, 19 grudnia 2005 r.