Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Jeleniogórski


DEKALOG ELEKTRYKA

Zasady etycznego postępowania członków SEP *)

 1. Wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności dla powiększania dobrobytu społeczeństwa, tworząc dobra materialne, rozwijając naukę, kulturę i inne wartości wyższego rzędu.

 2. Wywiązywać się ze swych obowiązków, w tym również w stosunku do Stowarzyszenia, którego są dobrowolnymi członkami.

 3. Przestrzegać, aby podejmowane decyzje spełniały wymogi bezpieczeństwa, zdrowia i dobra publicznego,
  a także ujawniać czynniki mogące zagrażać społeczeństwu lub środowisku naturalnemu.

 4. Umacniać autorytet zawodu i Stowarzyszenia poprzez wysoki poziom wykonywanej pracy, cenić swą godność osobistą, odrzucać przekupstwo w każdej formie.

 5. Nie ulegać wpływom lub naciskom z zewnątrz, przeciwstawiać się wadliwym koncepcjom oraz realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych.

 6. Podnosić swe umiejętności zawodowe i podejmować prace stosownie do posiadanych kwalifikacji, wiedzy fachowej i doświadczenia.

 7. Sprawdzać i opiniować rzetelnie rozwiązania techniczne, przyjmować uwagi krytyczne, uznawać
  i poprawiać zaistniałe błędy.

 8. Sprawiedliwie i obiektywnie oceniać każdą pracę, także kolegów i podwładnych, nie przypisując sobie cudzych osiągnięć i zasług.

 9. Dbać o wysoki poziom kultury i etyki w życiu codziennym w wypowiedziach, artykułach i korespondencji.
 10. Stwarzać atmosferę koleżeńskiej współpracy, szanować przełożonych, kolegów i współpracowników, niezależnie od ich przekonań czy też pozycji społecznej, pomagać im w zawodowym rozwoju i wspierać ich
  w postępowaniu zgodnym z zasadami etycznego postępowania.

*) "Zasady etycznego postępowania członków SEP" zostały uchwalone przez XXIX Zjazd Delegatów w 1998 r.